ارکان همایش

برگزارکننده: گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران معاونت اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران. با همکاری: انجمن ارتوپدی ایران انجمن جراحان مفصل هیپ ایران باحمایت: شرکت تهران ستورز شرکت داهی طب دبیر اجرائی وعلمی:دکتر مرتضی کلهر رئیس همایش :دکتر محمدتقی قضاوی رئیس افتخاری همایش : Professor Reinhold Ganz کمیته اجرایی همایش: دکتر محمدصادق قاسمی معاون