امتیاز بازآموزی

برای متخصصین ارتوپدی شرکت کننده دربرنامه ازسوی مرکز بازآموزی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ۱۰امتیاز بازآموزی اختصاص یافته است .