ارکان همایش

برگزارکننده:

گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاونت اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران.

با همکاری:

انجمن ارتوپدی ایران
انجمن جراحان مفصل هیپ ایران

باحمایت:

شرکت تهران ستورز
شرکت داهی طب

دبیر اجرائی وعلمی:دکتر مرتضی کلهر
رئیس همایش :دکتر محمدتقی قضاوی

رئیس افتخاری همایش : Professor Reinhold Ganz

کمیته اجرایی همایش:

دکتر محمدصادق قاسمی معاون اموربین الملل دانشگاه
دکتر ابوالفضل باقری فرد مدیر گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی
امیررضا فرد کارشناس اموربین الملل دانشگاه
مهندس هانیه آقایاری (نماینده داهی طب)
کورس جعفری
.مهندس حاتمی (نماینده تهران ستورز)
مهندس کریمی (نماینده داهی طب)
دکتر کلهر
مهندس احسان منیعی (نماینده تهران ستورز)

۱ دکتر سیدمحمدجلیل  ابریشم
۲ دکتر علی اکبر اسماعیلی جاه
۳ دکتر بهادر اعلمی هرندی
۴ دکتر محمد رازی
۵ دکتر علیرضا رحیم نیا
۶ دکتر مرتضی صائب
۷ دکتر غلامعلی عکاشه
۸ دکتر محمد قره داغی
۹ دکتر  ابراهیم قیم حسنخانی
۱۰ دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی
۱۱ دکتر منصورابوالقاسمیان
۱۲ دکتر حسین اتحاد
۱۳ دکتر احمدرضا افشار
۱۴ دکتر محمدامامی مقدم
۱۵ دکتر حسن انصاری
۱۶ دکتر تقی بغدادی
۱۷ دکتر عباس بهگو
۱۸ دکتر بهنام پنجوی
۱۹ دکتر علیپورامیری
۲۰ دکتر کریم پیسوده
۲۱ دکتر داود جعفری
۲۲ دکتر محمدعلی حاجی قاسم
۲۳ دکتر حمیدرضاحسین زاده
۲۴ دکتر علیرضایی زاده
۲۵ دکتر غلامرضا رئیسی
۲۶ دکتر داریوش سوادکوهی
۲۷ دکتر بابک سیاوشی
۲۸ دکتر غلامحسین شاه چراغی
۲۹ دکتر غلامرضا شاه حسینی
۳۰ دکتر مسعود شایسته آذر
۳۱ دکتر علیرضاصادقپور
۳۲ دکتر محمدعلی عرفانی
۳۳ دکتر علیرضا عسکری
۳۴ دکتر حسین فراهینی
۳۵ دکتر محمد فکور
۳۶ دکتر کاوه قرنی زاده
۳۷ دکترمحمد تقی قضاوی (رئیس علمی سمپوزیوم)
۳۸ دکتر سید مرتضی کاظمی
۳۹ دکترمرتضی کلهر(دبیر علمی سمپوزیوم)
۴۰ دکتر  مهدی مطیفی فر
۴۱ دکتر مسعود نوروزی
۴۲ دکتر منوچهر وحید فرهمندی
۴۳ دکتر  علی یگانه